Verslag laatste vergadering

Actielijst Belangengroep Jaarvergadering d.d. 06-06-2019


Agendapunt Toelichting Actie

Punt 3: n.a.v. Actie/besluitenlijst vergadering 7 maart

Er is een klankbordgroep gevuld met mensen. Buro wat het onderzoek uitvoert heeft veel gegevens verzameld en gaan dit bespreken met de klankbordgroep.

We wachten met het plaatsen van de plannen op de website tot na het dorpsgesprek.

 

Punt 3: n.a.v. Actie/besluitenlijst vergadering 7 maart

Buizentracé vanwege een motie van wantrouwen in de tweede kamer voorlopig van de baan.

 

Punt 3: n.a.v. Actie/besluitenlijst vergadering 7 maart

Er komt een scherm met beamer aan de voorzijde van het podium en een scherm aan de achterwand van het podium.

 

Punt 4:

Onweerstaanbaar Someren

Dick Bakker geeft een presentatie over de aanpassing voor de gevolgen van klimaatsverandering in de gemeente Someren. Zie de website www.onweerstaanbaarsomeren.nl

Knelpunten in Lierop moeten inzichtelijk gemaakt worden en daar moet een passende oplossing voor worden gezocht. Denk aan de punten waar wateroverlast ontstaat bij hevige regen.

 

Punt 5:

Mededelingen;

Drie-slotenveldje

Werkgroep heeft besloten te stoppen als werkgroep en dragen het slotenveldje over aan de gemeente. Gemeente vraagt een contactpersoon vanuit Lierop.

Tim Vullings neemt de rol van contactpersoon op zich vanuit Lierop.

Punt 5:

Mededelingen;

Wocom

-Ten aanzien van de gebiedsvisie hebben wij gevraagd om een rectificatie. Er staat voor 3 punten vermeld dat wij verantwoordelijk zijn voor het uitvoeringsplan. Van alle 3 de punten zijn wij niet op de hoogte.

-Henricushof; er is overleg geweest met Rene van Gastel (beheersgroep) en er is goedkeuring voor het renoveren van de toiletgroep in Henricushof.

-Er is toegezegd dat de huurovereenkomst voor Henricushof binnenkort onder de loep wordt genomen.

-Er is afgesproken samen met Wocom op te trekken richting Gemeente.

Werkgroep recreatiezaal weer bij elkaar roepen om de plannen weer verder op te pakken.

Punt 5:

Mededelingen;

Tour dur Lierup

Route gaat dit jaar verhuizen naar de Gildewijk. Er is begonnen met €900,- subsidie en deze is nu afgebouwd naar €500,-

Banner Belangengroep wordt weer opgehangen tijdens de Tour dur Lierup.

Punt 5:

Mededelingen;

Voorzitter Beheersgroep

Jan-Willem Neervens neemt de rol van voorzitter beheersgroep over van René van Gastel.

 

Punt 6:

Jaarrekening 2018

Tim Vullings licht de jaarrekening toe.

 

Punt 8:

Naamsverandering

Er wordt in de vergadering van 7 maart voorgesteld de naam Belangengroep Lierop te wijzigen in Dorpsoverleg Lierop.

Goed om een folder op te stellen wat de Belangengroep inhoud.

Imago verbeteren!!

Punt 9:

Statutenwijziging

De vergadering vraagt zich af of je met een algemeen bestuur van 25 personen gaat creëren dat mensen denken dat de Belangenroep een “besloten club” is.

We willen echt benadrukken dat iedereen mee mag praten en een standpunt in mag nemen. Het zal wel vast gelegd worden dat wanneer er rechtsgeldige beslissingen genomen moeten worden de bestuursleden hierover beslissen.

Er wordt voorgesteld om de concept statuten te versturen aan de bezoekers van de vergadering om evt opmerkingen te maken over de statuten. Dit kan binnen 1 week en hierna neemt het bestuur een besluit. Dit besluit wordt meegestuurd met de actielijst.

 

Rondvraag:

Jan Steenbakkers

Standpunt zonneparken? We zijn van mening dat eerst de daken benut moeten worden en hier geen landbouwgrond voor te gebruiken.

We gaan een zienswijze indienen namens de Belangengroep op basis van de argumenten in de eerder verstuurde brief over dit onderwerp.

Volgende vergadering: Donderdag 5 september 2019 van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.


 

Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken