Vergaderingen
Vergaderdata
De vergaderingen van Dorpsoverleg Lierop zijn openbaar en vinden vier keer per jaar plaats op de eerste donderdag van de maand in gemeenschapshuis De Vurherd. Iedere inwoner van Lierop kan tijdens deze vergaderingen meepraten over onderwerpen op de agenda of een nieuw onderwerp inbrengen. Dit hoeft niet vooraf aangegeven te worden maar kan tijdens de rondvraag ingebracht worden.
 
Komende vergadering
 
      21 oktober 2021
 
20.00 uur in De Vurherd 
 
 

Agenda

1. 1.   Opening en welkom

2. Vaststellen agenda, inventariseren rondvraag

3. Nieuwsbrief mei 2021. Bijgevoegd

4. Ter informatie

a) Evaluatie convenant dorps- en wijkraden

b) Gesprek Dagelijks Bestuur met college Someren

c) Aanbod meetstations

d) Coronavergoeding gemeente Someren

5. Wbtr Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

In de afgelopen jaren is regelmatig in het nieuws wanneer er wat mis is gegaan op het gebied van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen. Dat heeft geleid tot de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) die per 1 juli 2021 is ingegaan. De essentie van de nieuwe wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren van professionalisering.

Het Algemeen Bestuur is gevraagd kennis te nemen van de notitie waarin onze algemene bestuurs-uitgangspunten verwoord zijn en waar nodig vastgelegd in basisafspraken, en dit kenbaar te maken tijdens de vergadering al dan niet vergezeld van opmerkingen. Hierna wordt de notitie op de website geplaatst onder het kopje ‘organisatie’.

6. Henricushof: bestemming en stand van zaken huiskamerproject.

7. Rondvraag

Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken