Vergaderingen
Vergaderdata
16 / 06 / 2022
 
De vergaderingen van Dorpsoverleg Lierop zijn openbaar en vinden vier keer per jaar plaats op de eerste donderdag van de maand in gemeenschapshuis De Vurherd. Iedere inwoner van Lierop kan tijdens deze vergaderingen meepraten over onderwerpen op de agenda of een nieuw onderwerp inbrengen. Dit hoeft niet vooraf aangegeven te worden maar kan tijdens de rondvraag ingebracht worden.
 
Komende vergadering
 
16 juni 2022
 
Jaarvergadering 
 20.00 uur De Vurherd
 

Agenda

1. Opening en welkom

2. Vaststellen agenda, inventariseren rondvraag

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Presentatie over de Participatiewijzer door Wendy Arons,
Coördinator Communicatie, Afdeling Bedrijfsvoering gemeente Someren

5. Vaststellen actielijst 24 maart 2022

6. Vaststellen Sociaal jaarverslag 2021 en toelichting Financieel Jaarverslag 2022

7. Vasstellen Jaarrekening 2021 door Algemeen Bestuur

8. Aanpassen Website De Vurherd en Dorpsoverleg Lierop

9. Rooster van aftreden: aftredend en herkiesbaar: Annette Wilde, Wim steenbakkers, Joop van Dijk, Sanne van Seggelen, vd Boogaart.

10. Rondvraag

11.Sluiting

 

1. 

Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Lijestraat 4
5715 AX  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris: Riet vd Hurk
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016