Actueel
Belangengroep Lierop heet voortaan Dorpsoverleg Lierop
06-09-2019

Na 46 jaar (opgericht in 1973)hebben we onze naam Belangengroep Lierop veranderd in Dorpsoverleg Lierop. De benaming Belangengroep impliceerde teveel een besloten groep te zijn of zoals velen het ervaarden: een groep waarvan je lid moet zijn. We zijn van mening dat met de naamswijziging meer recht gedaan wordt aan hetgeen we voor ogen hebben, namelijk een open overleg voor en door de Lieropse inwoners.

Met Dorpsoverleg Lierop willen we een politiekvrij, laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor alle inwoners van Lierop als het gaat om het algemeen Lierops belang. Iedereen kan meepraten en onderwerpen inbrengen. Onder het dorpsoverleg vallen ook diverse werkgroepen en het beheer van gemeenschapshuis De Vurherd en Steunpunt Plus in Henricushof. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven en is het vanuit Lierop de spreekbuis voor de gemeente Someren en vice versa. Ons dorpsoverleg vindt vier keer per jaar plaats tijdens openbare vergaderingen. 

De naamsverandering komt op het moment dat de stichting nieuwe statuten heeft opgesteld waarin de rollen van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur (het Dorpsoverleg) helder zijn verwoord: het dagelijks bestuur als organisator, adviseur en uitvoerder van hetgeen het Algemeen bestuur (het Dorpsoverleg) vraagt of besluit.     


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Verkeersonderzoek Lierop
31-08-2019
De gemeente Someren heeft opnieuw een onderzoek ingesteld naar het doorgaand verkeer door Lierop en het daarbij veroorzaakte overlast voor de kom van Lierop. Namens het dorpsoverleg Lierop heeft Wim Steenbakkers zitting in de projectgroep.
 
Lees hier het Plan van aanpak verkeersonderzoek Lierop voor dit onderzoek. 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Tim Vullings nieuwe beheerder 3- slotenveldje in Lierop
30-07-2019

De werkgroep 3-slotenveld dat valt onder de paraplu van De Belangengroep heeft, na een jarenlange inzet voor onderhoud en beheer, besloten te stoppen. Tim Vullings, tevens penningmeester van De Belangengroep en lid van de Beheersgroep van gemeenschapshuis De Vurherd, neemt het beheer van het veld over in samenwerking met de gemeente Someren.

Het besluit tot stoppen van de werkgroep is de ‘vergrijzing’ van het 3- slotenteam in combinatie met de mindere animo tot spelen op het 3-slotenveld. Wat natuurlijk blijft is een stukje speelgroen met een paar fraaie fruitbomen (met voor iedereen volop appels te plukken), een gezellig wandelpaadje, een picknickplaats en bramen tegen de slootkant.

Het bestuur van De Belangengroep dankt Connie Maas, Angela Gubbels, Annerieke Driessen, Wilbert Bekkering en Marcel Meijer voor hun inzet voor de oprichting en beheer van het 3-slotenveld met het jaarlijkse beachvolley toernooi als hoogtepunt.

De gemeente Someren zal de onderhoudstaken overnemen en Tim Vullings zal vanuit De Belangengroep het aanspreekpunt zijn over de dagelijkse gang van zaken op het speelveldje.

 

Contactgegevens

Tim Vullings, Heesvenstraat 24 Lierop

Tel.: 0492 331070 / 06-22398482
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Zonneparken op Lungendonk
12-06-2019

Tijdens het dorpsgesprek van 11 juni is uitgebreid gesproken over de plannen voor aanleg van zonneparken op Lungendonk: 4 hectare achter perceel 16 en 10 hectare naast perceel 22. Aanwezigen hebben aangegeven, net als De belangengroep, op de aanvraag van de 10 hectare een zienswijze in te willen dienen. De procedure is hierbij als volgt:

 De aanvraag omgevingsvergunning is op 10 mei 2019 bij de gemeente ingediend. Het plan past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.

Daarom dient er een uitgebreide WABO procedure te worden doorlopen om de vergunning te kunnen verlenen. Tijdens deze procedure wordt de ontwerpvergunning gepubliceerd. Vooraf zal de gemeente moeten toetsen of de aanvraag voldoet aan het gemeentelijk beleid. Daarbij zal ook de raad worden gehoord (gelet op de omvang). Tevens zal ook advies van de provincie worden ingewonnen (verplicht). Op grond van deze zaken zal het college besluiten of vergunning wordt verleend of dat deze zal worden geweigerd.

Indienen van zienswijzen kan formeel pas vanaf het moment dat er een conceptbesluit ligt. Deze zienswijzen zullen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming voor het definitieve besluit. Als u nu al een reactie wil inbrengen kan dat in principe ook onder verwijzing naar het in de publicatie genoemde plan. Die inbreng heeft dan geen formele status maar het college daar natuurlijk wel naar kijken en waar mogelijk rekening mee houden. 

 
Klik voor de aanvraag op onderstaande documenten:
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
11 juni dorpsgesprek Lierop!
07-06-2019

Op uitnodiging van Dorpsoverleg Lierop bezoekt het college op dinsdag 11 juni Lierop om de inwoners bij te praten over actuele onderwerpen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. nieuw verkeersonderzoek in Lierop, zonneparken, toekomst huisvesting basisschool en dokterspraktijk en starterswoningen en CPO projecten in de Gildewijk.

De bijeenkomst vindt plaats in De Vurherd en start om 20.00 uur.

U bent van harte welkom!

Tijd

Onderwerp

20.00 – 20.10

Welkom door Belangengroep en voorstellen college door Burgemeester Dilia Blok

20.10 – 20.30

Ontwikkelingen verbouw / nieuwbouw ’t Rendal relatie tot de dokterspraktijk.

20.30 – 20.50

Starterswoningen / CPO projecten in de Gildewijk

20.50 – 21.10

Zonneparken op Lungendonk

21.10 – 21.20

Pauze

21.20 – 21.40

Nieuw verkeersonderzoek doorgaand verkeer Lierop

21.40 – 21.45

Kruispunt Hogeweg/ van Dongenstraat

21.45 – 21.50

Industrieterrein Stipdonk

21.50 – 21.55

Geluidsscherm A67

21.55 – 22.00

Buisleidingentracé

22.00 – 22.15

Uitloop, indien tijd over gelegenheid tot stellen overige vragen

22.15 – 22.20

Einde

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Omgevingsvisie
06-06-2019
Je hebt er vast weleens van gehoord. Er is een nieuwe Omgevingswet in de maak. Maar veel verder dan inzichten dat het een ingewikkeld wetgevingsproces is, veel invloed heeft voor actieve bewoners en dat de datum van invoering al een aantal keer is opgeschoven komt men vaak niet. Ook nu al zijn er mooie kansen voor actieve bewoners om betrokken te raken. Een korte introductie en vooral oproep om betrokken te raken.
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Onweerstaanbaar Someren
29-05-2019
Tijdens de openbare jaarvergadering op 6 juli zal er een presentatie zijn van het project Onweerstaanbaar Someren. 

Onweerstaanbaar Someren is een project met als missie Someren klimaatbestendiger te maken. Door samenwerking van gemeente, waterschappen, inwoners en bedrijven wil het project Someren en haar inwoners beter bestand maken tegen periodes van extreme warmte, droogte en wateroverlast. Het project heeft ook tot doel om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. In een presentatie van 20 minuten zal Dick Bakker, adviseur van het project u hierover verder informeren.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Burgemeester en wethouders van Someren bezoeken Lierop
29-05-2019

Op uitnodiging van Dorpsoverleg Lierop bezoekt het college op dinsdag 11 juni Lierop om de inwoners bij te praten over actuele onderwerpen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. nieuw verkeersonderzoek in Lierop, zonneparken, toekomst huisvesting basisschool en dokterspraktijk en starterswoningen en CPO projecten in de Gildewijk.

De bijeenkomst vindt plaats in De Vurherd en start om 20.00 uur.

U bent van harte welkom!
 

Tijd

Onderwerp

20.00 – 20.10

Welkom door Belangengroep en voorstellen college door Burgemeester Dilia Blok

20.10 – 20.30

Ontwikkelingen verbouw / nieuwbouw ’t Rendal relatie tot de dokterspraktijk.

20.30 – 20.50

Starterswoningen / CPO projecten in de Gildewijk

20.50 – 21.10

Zonneparken op Lungendonk

21.10 – 21.20

Pauze

21.20 – 21.40

Nieuw verkeersonderzoek doorgaand verkeer Lierop

21.40 – 21.45

Kruispunt Hogeweg/ van Dongenstraat

21.45 – 21.50

Industrieterrein Stipdonk

21.50 – 21.55

Geluidsscherm A67

21.55 – 22.00

Buisleidingentracé

22.00 – 22.15

Uitloop, indien tijd over gelegenheid tot stellen overige vragen

22.15 – 22.20

Einde

 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Samen voor Someren
17-03-2019

Samen voor Someren vraagt u een bijdrage te leveren aan het boek ‘Samen voor Someren’. Dit idee is gelanceerd op het platform www.samenvoorsomeren.nl en door de werkgroep omarmd. Met dit boek wil de werkgroep een ode brengen aan de gewone Somerenaar. Iedereen kan meeschrijven aan dit boek via de website www.samenvoorsomeren.nl of speciale schrijfsessies.

Iedere dag dragen veel mensen een steentje bij aan Someren. Dit kan op vele manieren. Wat voor velen normaal lijkt is voor een ander heel bijzonder en inspirerend. We willen deze verhalen vastleggen en tijdens het verzamelen gesprekken op gang brengen. Iedereen kan een bijdrage leveren aan het boek over zichzelf of over een ander. Het is dus een unieke kans om je buurman, voetbaltrainer of zangmaatje in het zonnetje te zetten door iets over hem of haar op te schrijven. Het is de bedoeling dat de ingezonden verhalen een bijzonder kijkje gaan geven in de Somerense gemeenschap. Zie voor meer informatie het artikel in ’t Contact.

Heeft u ook een verhaal? Zend het in via de website www.samenvoorsomeren.nl

Op 29 maart is er van 18.30 tot 19.30 uur een preview van een persoonlijk verhaal in de bibliotheek. Iedereen is welkom.

Volg Samen voor Someren op Facebook voor meer info en nieuws.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Vacatures
11-03-2019
Stichting Belangengroep Lierop is op zoek naar een secretaris voor haar dagelijks bestuur en naar een voorzitter voor de beheersgroep voor gemeenschapshuis De Vurherd. Beide functies betreffen een vrijwilligersfunctie.
 
Secretaris  Belangengroep
De Belangengroep kent een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alle leden van het DB hebben een gelijke stem bij besluitvorming. De secretaris is het geheugen van de stichting en draagt zorg voor de secretariële processen. De tijdbesteding voor deze functie is naar eigen inzicht. Formeel houdt de secretaris zich aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de stichting zijn gemaakt. De functie secretaris Belangengroep Lierop is net als de overige bestuursfuncties, een onbezoldigde functie. Meer weten? Klik hier voor het volledige profiel.

 

Voorzitter beheersgroep De Vurherd
 De Vurherd is een gemeenschapshuis dat dienst doet als thuishaven voor verenigingen, dorps-activiteiten, verenigingsactiviteiten en kleinschalige bijeenkomsten en als vergaderlocatie. De Vurherd is voornamelijk gericht op Lieropse activiteiten, maar biedt ook mogelijkheden aan niet Lierop gebonden activiteiten. Om dit alles in goede banen te leiden is een beperkt team van parttimers in loondienst waaronder de beheerder, ondersteund door een poule van vrijwilligers. Naast ruimtes voor vergaderingen, repetities, voorstellingen, bijeenkomsten en educatie is er ook een foyer waar gebruikers en bezoekers koffie kunnen drinken of van een drankje genieten. Naast de Vurherd valt ook de recreatiezaal en bijbehorende ruimten van het tegenovergelegen Henricushof onder De Vurherd.

De Vurherd wordt voor het gebouw en de exploitatie beheerd door Beheersgroep en valt als werkgroep onder verantwoordelijkheid van Stichting Belangengroep Lierop. De Beheersgroep bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris, beheerder De Vurherd, technisch specialist, contactpersoon Henricushof en technisch ondersteuner beheerder. De functies zijn onbezoldigd. Mee weten? Klik hier voor het volledige profiel.

Lijkt één van de functies je wat of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@belangengroeplierop.nl of neem contact op met één van de bestuursleden. Hun gegevens vind je onder de kop organisatie/dagelijks bestuur

 

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (1)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken